تالداڭىز قولفون فورماسىنا ءوتۋ | كومپيوتەر ءتۇرىن جالعاستى ارالاۋ

كورۋ: 676|جاۋاپ: 1

تەڭدىگى وسى

[جالعانىمدى كوشىرۋ]

16

تاقىرىپ

1

دوس

270

ءنومىر

ەڭبەكشىل مۇشە

Rank: 3Rank: 3

جولدانعان ۋاقىتى 2015-6-5 16:37:06 |بارلىق قاباتتى كورسەتۋ
تەڭدىگى وسى

گۇلنۇر قۇرمانقان قىزى


تىرلىكتە مىناۋ ادامنىڭءبارى تەڭ دەڭىز،
تەڭبىز بە،
           ءبىراق بارىنەن ايتەۋ كەندەمىز،
الدىڭا كەلسە باسبارماعىڭدى كوتەرىپ،
بۇرىلا بەرسە"ار كىمنەن مىناۋ كەم"دەڭىز!؟

بەت كورگەنىڭدە ءبارى دە ساعان اعايىن،
"قولقاڭدى سال قاجەتىڭە،—دەپ—جارايىن،
تارتىنبا،جانىم ،سەنءۇشىن مىناۋ جالعاننىڭ-
سوقپاعىن باسىپ، سويقانىنا مەن بارايىن".

ورىندادىڭ با ايتىلعان تالاي سەرتىڭدى،
وزىمشىلدىگىڭ قاجاعان جوق پا ەركىڭدى،
تاسىمادىم دەپ ايتا الاسىڭ با بارىڭا؟
كەدەيلىگىمنەن تارتپادىم  دەپ دەرتىمدى؟!

ۋادەڭ قانشا ورىندالماعان الدىڭ دا،
ەسەبىڭ داعى جابىلماي جاتقان بار مۇندا،
سەكونتىن ساناپءومىرىڭ وتكەن،ساندالىپ،
ۇمىتتىڭ با،الدە،تىرلىكتىڭ جولىن،
                                            تار جىلعا.

ىرىلداسامىز،بىرەۋدىڭ قولى جاعاڭدا،
سىلكىلەسەمىز،وشپەندىك جوق اراڭدا،
ماڭگىلىك بىرگە اعايىن بولۋ مۇمكىن بە؟
جارماسىپ تۇرىپ،جاعايىمسۋ بار ساناڭدا.

تىرشىلىك—دۋمان، ادامنىڭءبارى تەڭ دەڭىز،
تەڭدىگى قايدا،
                  كورمەگەن سونى پەندەمىز،
تەڭدىگى وسى جەر باسىپءجۇرمىزءبارىمىز،
تەڭدىگى وسى جارىققا بىرگە كەلگەمىز!

33

تاقىرىپ

2

دوس

1049

ءنومىر

تەتە رەداكتور

Rank: 8Rank: 8

جولدانعان ۋاقىتى 2015-7-2 12:38:45 |بارلىق قاباتتى كورسەتۋ
پەندەشىلىكتىڭ كىلتىن ىزدەپ، كىلتەڭ تۇستارىن ايپارالاعانداي بولعاسىز. دەسە دە، پەندەشىلىكتىڭ ءوزى ۇلكەن ۇعىم. وعان قۇبىلىسى مەن بۇرىلىسى كوپ قوعامدىق ءومىردىڭ ادامدار ساناسىنداعى بەينەسى ارقىلى عانا ءاربىر جەكەنىڭ ءوز تالعامىنا ساي ىستەپ وتىرعان ۇساق-تۇيەك شارۋاسى، شاكەنە مىنەزىنەن دەپ..... پايىمداۋدىڭ اعاتتىعى جوق دەپ تۇجىرىمداۋ ابدەن دۇرىس؟!..

باعا ءسوز

تۇما  ya,xenenda solay,rahemet,sozderingizdi sozsiz esimde sahtaymen,komegingizge rahemet!  جولدانعان ۋاقىتى 2015-7-5 23:50
ءسىز تىركەلگەننەن كەيىن جاۋاپ جازا الاسىز تىركەلۋ | تىزىمدەلىڭىز


Archiver|قولفون نۇسقاسى|新疆作家哈文网
Powered by Discuz! X2.5(NurQut Team)© 2001-2011 Comsenz Inc. For www.xjzjxh.com
جوعارى جاق